Satınalma İşlemleri

Doğrudan Temin İhale Usulü ile yapılacak alımlar

1)  Dilekçe örneklerinden uygun olanı Komisyon Başkanlığına 3 adet ıslak imzalı ve kaşeli teklif ile teslim edilir. Makina, cihaz ve demirbaş alımlarında ise dilekçe ekinde teklif veren 3 firmadan ıslak imzalı ve kaşeli teknik şartname düzenlenmelidir. Tez projesinden alımlar için güncel öğrenci belgesi satınalma evraklarına eklenmelidir.
2)  Harcama isteği Başkanlık tarafından onaylandıktan sonra, yapılacak harcama için alınan 3 adet teklifin fiyat araştırması yapılır.
3)  Yaklaşık maliyet hesap edilerek onay belgesi düzenlenir.
4)  Yapılacak alımın faturası ve banka hesabı bildirim formu malzemelerle birlikte teslim alınır.
5)  Alınan ürünler yürütücünün görev yaptığı birimde muayene komisyonu tarafından kontrol edilir, muayene raporu düzenlenir ve ilgili birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından satınalma giriş olarak Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.
6)  Evraklarda eksiklik bulunmuyor ise Bap Birimine teslim edilir. Bap biriminde Ödeme Emri Belgesi hazırlandıktan sonra proje yürütücüsü imzaya çağırılır ve ücretin firmanın banka hesabına yatırılması için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

Bilimsel Araştırma Projelerinde Satınalma İşlemleri:

•  BAP Satınalma dilekçesi doldurulur.
•  Alınacak olan malzeme(ler) “Malzeme Alım Listesi” şablonu kullanılarak EK olarak hazırlanır.
•  3 farklı firmadan fiyat teklifleri alınır.
•  Hazırlanan dilekçe ve teklifler BAPK birimine elden ve ıslak imzalı olacak şekilde teslim edilir.

Teklif Formu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar:

•  Teklifler “Teklif Örneği” şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanan tekliflerde firmanın ıslak imzası ve kaşesi olmak zorundadır.
•  Teklifler “Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü” başlığı kullanılarak hazırlanmalıdır. Bölüm, birim ve ad-soyadı belirtilmemelidir.
•  Tekliflerde bulunan KDV oranları ve para birimleri(TL, USD, EURO vb…) verilen 3 teklifte de aynı olmalıdır.
•  Teklifler hazırlanırken KDV hariç olacak şekilde düzenlenmelidir.

Satınalma İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

•  Alınacak malzemenin veya hizmetin adı ve miktarı belirtilmelidir.
•  Hazırlanan dilekçede talep edilen alım türü belirtilmelidir.
•  Demirbaş ve Makine-Teçhizat alımlarında “Teknik Şartname” düzenlenmelidir.
•  Alınacak olan malzeme(ler) “Malzeme Alım Listesi” şablonu kullanılarak EK belge halinde hazırlanmalıdır.
•  EK’ te yer alan malzeme listesi ile tekliflerdeki listede bulunan birim, miktar ve malzeme adı aynı olmak durumundadır. 
•  Talep edilen malzeme ya da hizmet Türkiye’ de tek firmadan temin ediliyorsa; “Noterden veya Ticaret ve Sanayi Odasından Onaylı Tek Yetkili Belgesi” güncel tarihli, ıslak imzalı ve kaşeli olacak şekilde alınarak bir tane teklif ile Satınalma başvurusunda bulunulabilir.

Fatura Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar:

•  Faturada belirtilen adres “Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü” şeklinde olmalıdır. Gümrükönü Vergi Dairesi - 740 066 7052
•  Dilekçe onaylandığına dair bilgilendirme gelmeden fatura kestirilmemelidir.
•  Fatura tarihi “Dilekçe Onay Tarih” inden sonra olmalıdır. (Aksi takdirde ödeme yapılamamaktadır. )
•  Faturadaki tutarlar ve miktarlar verilen teklifte belirtildiği gibi hazırlanmalıdır.
•  Faturada ilgili firmanın ıslak imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

NOT: Yapılacak ödemeler sadece faturada belirtilen firma banka hesap numaralarına göre düzenlenmektedir!

Hizmet Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar:

* Satınalma taleplerinde hizmet alımı ile diğer alımlar (sarf, makine-teçhizat ve demirbaş alımları) aynı "Malzeme Hizmet Alımı Dilekçesi"nde yer alamaz. Hizmet alımı talebi diğer satınalma taleplerinden ayrı olarak düzenlenmelidir.

* Anket ve Analiz hizmet alımı taleplerinde; Malzeme - Hizmet Alımı Dilekçesi & Ekli Listesi ve Tekliflere ek olarak beyan niteliğinde anket veya analizin ne için, hangi konuda vs. yapıldığına dair proje yürütücüsü imzalı ek bir dilekçe verilmesi gerekmektedir.

* Hizmet alımlarında ödeme işlemleri için fatura teslim edilirken anket sonucunun ve/veya analiz raporunun da BAP birimine teslim edilmesi gerekmektedir.


NOT: Hizmet alımlarında fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

NOT: Hizmet alımlarında tevkifat uygulamalarında faturada belirtilecek olan tevkifat oranlarının bilgilerinin doğruluğundan firma sorumludur. Firma tevkifat oranları hakkında muhasebecisinden bilgi alabilir.

NOT: Hizmet alımlarında (Tevkifatlı Faturalarda) fatura, kesim tarihinden itibaren 10 gün içinde BAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Gecikmelerden dolayı "Usulsüzlük - Gecikme Faizi" gibi vergi cezaları  uygulanmaktadır. Süresi içinde teslim edilmeyen faturalardan kaynaklanacak idari ve cezai yaptırımlardan proje yürütücüsü sorumludur.

 

BURS ÖDEMESİ İÇİN;

* Bursiyer Bilgi Formu

* Kimlik Fotokopisi

* Güncel Tarihli Öğrenci Durum Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden alınabilir.)

* Güncel Tarihli Müstehaklık Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden alınabilir. Çalışan bursiyerden istenmemektedir.)

her ayın 1 i ile  10 u arasında bapk birimine teslim edilmesi gerekmektedir.